Свържете се с нас

Заобикаляща среда

Зелена сделка: Комисията приема нова стратегия за химикалите към безтоксична среда

Публикуван

on

Днес (14 октомври) Европейската комисия прие стратегията на ЕС за устойчивост на химикалите. Стратегията е първата стъпка към нулева амбиция за замърсяване за безтоксична среда, обявена в Европейския зелен договор. Стратегията ще стимулира иновациите за безопасни и устойчиви химикали и ще увеличи защитата на човешкото здраве и околната среда срещу опасни химикали.

Това включва забрана за използване на най-вредните химикали в потребителски продукти като играчки, артикули за грижа за деца, козметика, детергенти, материали за контакт с храни и текстил, освен ако е доказано, че е от съществено значение за обществото, и гарантиране, че всички химикали се използват по-безопасно и по-устойчиво. Стратегията за химикалите напълно признава основната роля на химикалите за благосъстоянието на хората и за зеления и цифров преход на европейската икономика и общество. В същото време той признава спешната необходимост от справяне със здравните и екологичните предизвикателства, причинени от най-вредните химикали.

В този дух стратегията излага конкретни действия, за да направи химикалите безопасни и устойчиви по дизайн и да гарантира, че химикалите могат да предоставят всичките си предимства, без да навредят на планетата и настоящите и бъдещите поколения. Това включва гарантиране, че най-вредните химикали за човешкото здраве и околната среда се избягват за несъществена обществена употреба, по-специално в потребителските продукти и по отношение на най-уязвимите групи, но също така, че всички химикали се използват по-безопасно и по-устойчиво.

Ще бъдат предвидени няколко действия за иновации и инвестиции, които да придружават химическата индустрия през този преход. Стратегията също така насочва вниманието на държавите-членки към възможностите на Механизма за възстановяване и устойчивост да инвестират в зеления и цифров преход на индустриите на ЕС, включително в химическия сектор.

Повишаване на защитата на здравето и околната среда

Стратегията има за цел значително да увеличи защитата на човешкото здраве и околната среда от вредни химикали, като обърне специално внимание на уязвимите групи от населението.

Водещите инициативи включват по-специално:

Постепенното отпадане от потребителски продукти, като играчки, артикули за грижа за деца, козметика, детергенти, материали за контакт с храни и текстил, най-вредните вещества, които включват наред с други ендокринни разрушители, химикали, които засягат имунната и дихателната системи, и устойчиви вещества, като например - и полифлуороалкилови вещества (PFAS), освен ако употребата им е доказана от съществено значение за обществото.

Минимизиране и заместване, доколкото е възможно, на присъствието на вещества, които предизвикват загриженост, във всички продукти. Приоритет ще имат онези категории продукти, които засягат уязвимото население и тези с най-голям потенциал за кръгова икономика.

Разглеждане на комбинирания ефект на химикалите (коктейлен ефект) чрез по-добро отчитане на риска, който е създаден за човешкото здраве и околната среда чрез ежедневно излагане на широка комбинация от химикали от различни източници.

Гарантиране, че производителите и потребителите имат достъп до информация за химичното съдържание и безопасна употреба, чрез въвеждане на изисквания за информация в контекста на Инициативата за устойчива продуктова политика.

Насърчаване на иновациите и насърчаване на конкурентоспособността на ЕС

Постигането на химикалите по-безопасни и по-устойчиви е продължаваща необходимост, както и голяма икономическа възможност. Стратегията има за цел да улови тази възможност и да даде възможност за екологичен преход на химическия сектор и неговите вериги за създаване на стойност. Доколкото е възможно, новите химикали и материали трябва да бъдат безопасни и устойчиви по дизайн, т.е. от производството до края на живота. Това ще помогне да се избегнат най-вредните ефекти на химикалите и да се осигури възможно най-ниско въздействие върху климата, използването на ресурси, екосистемите и биологичното разнообразие.

Стратегията предвижда промишлеността на ЕС като глобален конкурентен участник в производството и използването на безопасни и устойчиви химикали. Действията, обявени в стратегията, ще подпомогнат индустриалните иновации, така че такива химикали да станат норма на пазара на ЕС и еталон в световен мащаб.

Това ще бъде направено главно от:

Разработване на критерии за безопасен и устойчив дизайн и осигуряване на финансова подкрепа за комерсиализацията и приемането на безопасни и устойчиви химикали; Осигуряване на разработването и усвояването на безопасни и устойчиви по дизайн вещества, материали и продукти чрез инструменти за финансиране и инвестиране от ЕС и публично-частни партньорства.

Значително засилване на прилагането на правилата на ЕС както на границите, така и на единния пазар. ~

Създаване на програма за научни изследвания и иновации на ЕС за химикали, за да се запълнят пропуските в знанията за въздействието на химикалите, да се насърчат иновациите и да се отдалечи от изпитванията върху животни.

Опростяване и консолидиране на правната рамка на ЕС - например чрез въвеждане на процес „Едно вещество едно оценяване“, укрепване на принципите „няма данни, няма пазар“ и въвеждане на целенасочени изменения на REACH и секторното законодателство, за да назовем само няколко. Комисията също така ще насърчава стандартите за безопасност и устойчивост в световен мащаб, по-специално като дава пример и насърчава последователен подход, целящ опасните вещества, които са забранени в ЕС, да не се произвеждат за износ.

Изпълнителният вицепрезидент по европейската зелена сделка Франс Тимерманс заяви: „Стратегията за химикалите е първата стъпка към нулевата амбиция на Европа за замърсяване. Химикалите са неразделна част от нашето ежедневие и ни позволяват да разработим иновативни решения за екологизиране на нашата икономика. Но трябва да се уверим, че химикалите се произвеждат и използват по начин, който не уврежда човешкото здраве и околната среда. Особено важно е да спрем да използваме най-вредните химикали в потребителските продукти, от играчките и продуктите за грижа за децата до текстила и материалите, които влизат в контакт с нашата храна. "

Комисарят по околната среда, океаните и рибарството Вирджиниус Синкявичус заяви: „Нашето благосъстояние и високи стандарти на живот дължим на многото полезни химикали, които хората са изобретили през последните 100 години. Не можем обаче да си затваряме очите за вредата, която опасните химикали причиняват на нашата околна среда и здраве. Изминахме дълъг път в регулирането на химикалите в ЕС и с тази стратегия искаме да надградим своите постижения и да отидем по-далеч, за да предотвратим навлизането на най-опасните химикали в околната среда и телата ни и засягащи най-крехките и уязвими . "

Комисарят по здравеопазване и безопасност на храните Стела Кириакидес заяви: „Нашето здраве винаги трябва да е на първо място. Точно това осигурихме във водеща инициатива на Комисията като Химическата стратегия. Химикалите са от съществено значение за нашето общество и те трябва да бъдат безопасни и устойчиво произведени. Но трябва да бъдем защитени от вредните химикали около нас. Тази стратегия показва нашето високо ниво на ангажираност и нашата решимост да защитим здравето на гражданите в целия ЕС. "

Заден план

През 2018 г. Европа беше вторият по големина производител на химикали (представляващ 16.9% от продажбите). Химическото производство е четвъртата по големина индустрия в ЕС, в която пряко работят около 1.2 милиона души. 59% от произведените химикали се доставят директно в други сектори, вкл. здравеопазване, строителство, автомобилостроене, електроника и текстил. Очаква се световното производство на химикали да се удвои до 2030 г. и вече широко разпространеното използване на химикали също ще се увеличи, включително в потребителските продукти.

ЕС има усъвършенствано законодателство за химикалите, което генерира най-модерната база знания за химикалите в света и създаде научни органи, които да извършват оценки на риска и опасностите от химикали. ЕС също така успя да намали рисковете за хората и околната среда за някои опасни химикали като канцерогени. И все пак политиката на ЕС в областта на химикалите трябва да бъде допълнително засилена, за да се вземат предвид най-новите научни познания и опасенията на гражданите.

Много химикали могат да навредят на околната среда и човешкото здраве, включително бъдещите поколения. Те могат да попречат на екосистемите и да отслабят човешката устойчивост и способността да реагират на ваксините. Проучванията за биомониторинг на хора в ЕС сочат към нарастващ брой различни опасни химикали в човешката кръв и телесна тъкан, включително някои пестициди, биоциди, фармацевтични продукти, тежки метали, пластификатори и забавители на горенето. Комбинираното пренатално излагане на няколко химикали е довело до намален растеж на плода и по-ниска раждаемост.

Заобикаляща среда

Вълна на обновяване: Удвояване на степента на обновяване за намаляване на емисиите, стимулиране на възстановяването и намаляване на енергийната бедност

Публикуван

on

Европейската комисия го публикува Стратегия на вълната за обновяване за подобряване на енергийните характеристики на сградите. Комисията се стреми най-малко да удвои процентите на обновяване през следващите десет години и да гарантира, че обновяванията водят до по-висока енергийна и ресурсна ефективност. Това ще подобри качеството на живот на хората, които живеят в сградите и ги използват, ще намали емисиите на парникови газове в Европа, ще насърчи цифровизацията и ще подобри повторната употреба и рециклирането на материалите. До 2030 г. 35 милиона сгради могат да бъдат реновирани и до 160,000 XNUMX допълнителни зелени работни места в строителния сектор.

Сградите са отговорни за около 40% от потреблението на енергия в ЕС и 36% от емисиите на парникови газове. Но само 1% от сградите се подлагат на енергийно ефективно обновяване всяка година, така че ефективните действия са от решаващо значение за превръщането на Европа в неутрална към климата до 2050 г. С близо 34 милиона европейци, които не могат да си позволят да поддържат домовете си отопляеми, публичните политики за насърчаване на енергийно ефективно обновяване също са отговор на енергийната бедност, подпомагане на здравето и благосъстоянието на хората и спомага за намаляване на сметките им за енергия. Днес Комисията публикува и Препоръка за държавите-членки за справяне с енергийната бедност.

Изпълнителният вицепрезидент на Европейската зелена сделка Франс Тимерманс заяви: „Искаме всички в Европа да имат дом, който могат да осветяват, отопляват или охлаждат, без да разбиват банката или да разбиват планетата. Вълната за обновяване ще подобри местата, където работим, живеем и учим, като същевременно намалява нашето въздействие върху околната среда и осигурява работа на хиляди европейци. Имаме нужда от по-добри сгради, ако искаме да построим по-добре. “

Комисарят по енергетиката Кадри Симсън каза: „Зеленото възстановяване започва у дома. С вълната за обновяване ще се справим с многото бариери, които днес правят обновяването сложно, скъпо и отнема много време, задържайки така необходимите действия. Ще предложим по-добри начини за измерване на ползите от обновяването, минимални стандарти за енергийни характеристики, повече финансиране от ЕС и техническа помощ насърчават зелените ипотеки и ще подкрепят повече възобновяеми източници на енергия в отоплението и охлаждането. Това ще промени играта за собствениците на жилища, наемателите и публичните власти. "

Стратегията ще даде приоритет на действията в три области: декарбонизация на отоплението и охлаждането; справяне с енергийната бедност и сградите с най-лоши показатели; и обновяване на обществени сгради като училища, болници и административни сгради. Комисията предлага да се разрушат съществуващите бариери по цялата верига за обновяване - от замислянето на проект до неговото финансиране и завършване - с набор от политически мерки, инструменти за финансиране и инструменти за техническа помощ.

Стратегията ще включва следните водещи действия:

 • По-строги регулации, стандарти и информация за енергийните характеристики на сградите, за да се определят по-добри стимули за обновяване на публичния и частния сектор, включително поетапно въвеждане на задължителни минимални стандарти за енергийни характеристики за съществуващи сгради, актуализирани правила за сертификати за енергийни характеристики и евентуално удължаване на сградата изисквания за обновяване на публичния сектор;
 • осигуряване на достъпно и добре насочено финансиране, включително чрез флагманите „Обновяване“ и „Включване на енергия“ в Механизма за възстановяване и устойчивост по NextGenerationEU, опростени правила за комбиниране на различни потоци на финансиране и множество стимули за частно финансиране;
 • увеличаване на капацитета за подготовка и изпълнение на проекти за обновяване, от техническа помощ на националните и местните власти до обучение и развитие на умения за работници на нови зелени работни места;
 • разширяване на пазара за устойчиви строителни продукти и услуги, включително интегриране на нови материали и природни решения и преразгледано законодателство за пускане на пазара на строителни продукти и цели за повторно използване и възстановяване на материали;
 • създаване на нов европейски Bauhaus, интердисциплинарен проект, ръководен от консултативен съвет от външни експерти, включително учени, архитекти, дизайнери, художници, проектанти и гражданско общество. От сега до лятото на 2021 г. Комисията ще проведе широк процес на съвместно създаване и след това ще създаде мрежа от петима основатели на Bauhaus през 2022 г. в различни страни от ЕС и;
 • разработване на базирани в квартала подходи за местните общности за интегриране на възобновяеми и цифрови решения и създаване на квартали с нулева енергия, където потребителите се превръщат в потребители, продаващи енергия в мрежата. Стратегията включва и инициатива за достъпни жилища за 100 области.

Прегледът на Директивата за възобновяемата енергия през юни 2021 г. ще обмисли засилване на целта за възобновяемо отопление и охлаждане и въвеждане на минимално ниво на възобновяема енергия в сградите. Комисията също така ще проучи как бюджетните ресурси на ЕС, заедно с приходите от Системата за търговия с емисии на ЕС (EU ETS), могат да бъдат използвани за финансиране на национални схеми за енергийна ефективност и спестявания, насочени към по-ниско население. Рамката за екодизайн ще бъде допълнително разработена, за да осигури ефективни продукти за използване в сгради и да насърчи тяхното използване.

Вълната за обновяване не е свързана само с това да направим съществуващите сгради по-енергийно ефективни и неутрални по отношение на климата. Това може да предизвика мащабна трансформация на нашите градове и изградената среда. Това може да бъде възможност за започване на процес, ориентиран към бъдещето, за да се съчетае устойчивостта със стила. Както беше обявено от президента фон дер Лайен, Комисията ще стартира новия европейски Bauhaus, за да възпита нова европейска естетика, която съчетава производителността с изобретателността. Искаме да направим среда за живеене достъпна за всички и отново да се оженим за достъпните и артистичните в ново устойчиво бъдеще.

Заден план

Кризата с COVID-19 насочи вниманието към нашите сгради, тяхното значение в ежедневието ни и тяхната нестабилност. По време на пандемията домът е бил фокусът на ежедневието за милиони европейци: офис за тези, работещи по дистанционна работа, детска градина или класна стая за деца и ученици, за мнозина център за онлайн пазаруване или развлечения.

Инвестирането в сгради може да инжектира така необходимия стимул в строителния сектор и макроикономиката. Ремонтните дейности са трудоемки, създават работни места и инвестиции, вкоренени в често местните вериги на доставки, генерират търсене на високо енергийно ефективно оборудване, повишават устойчивостта на климата и носят дългосрочна стойност на имотите.

За да постигне целта за намаляване на емисиите от поне 55% за 2030 г., предложена от Комисията през септември 2020 г., ЕС трябва да намали емисиите на парникови газове в сградите с 60%, енергийното им потребление с 14% и енергийното потребление на отопление и охлаждане до 18%.

Европейската политика и финансиране вече оказаха положително въздействие върху енергийната ефективност на новите сгради, които сега консумират само половината енергия от тези, построени преди повече от 20 години. Въпреки това, 85% от сградите в ЕС са построени преди повече от 20 години, а 85-95% се очаква да продължат да стоят през 2050 г. Вълната за обновяване е необходима, за да се приведат към подобни стандарти.

Повече информация

Стратегия на вълната за обновяване

допълнително споразумение и Работен документ на службите относно стратегията на вълната за обновяване

Бележка (Въпроси и отговори) относно стратегията на вълната за обновяване

Информационен бюлетин за стратегията на вълната за обновяване

Информационен бюлетин за новия европейски Bauhaus

Препоръка за енергийна бедност

допълнително споразумение и Работен документ на службите относно препоръката за енергийна бедност

Уеб страница за вълна за обновяване

Уеб страница за енергийна бедност

Продължавай да четеш

Емисиите CO2

Градските лидери се застъпват за целите за намаляване на емисиите до 65% до 2030 г. с подкрепата на ЕС

Публикуван

on

Кметовете на 58 големи европейски града казват, че „е време за преразглеждане на целите на ЕС за 2030 г. в областта на енергетиката и климата на поне 55% до 2030 г. в сравнение с нивата от 1990 г., правно обвързващи на ниво държави-членки.“ Те също така призовават финансирането от ЕС да бъде насочено към зелено и справедливо възстановяване в градовете, особено за „отключване на пълния потенциал“ на водещите градове, които са постигнали дори по-високи цели за намаляване от 65%. Призивът е след гласуването от Европейския парламент в подкрепа на по-високи цели и преди заседанието на Европейския съвет на 15 октомври в Брюксел.

В отворено писмо до германския канцлер Ангела Меркел в ролята й на председател на Съвета на ЕС и председател на Европейския съвет, Шарл Мишел, кметовете казват, че тяхното предложение ще бъде „естествен крайъгълен камък по пътя към климатично неутрален континент до 2050 г. ”.

Градовете са критична част от европейската зелена сделка, но не могат да действат сами. „... затова ви молим да използвате политики на ЕС за финансиране и възстановяване, за да подкрепите водещи градове, целящи да изпълнят своята част от тази цел с още по-висока цел за намаляване от 65%. Няма да можем да отключим потенциала на европейските градове, без да има изградена амбициозна рамка на политиката на ЕС “, се казва в писмото.

Кметовете, представляващи милиони европейци, също призовават за:

 • Значителни инвестиции в обществен транспорт, зелена инфраструктура и обновяване на сгради, за да се даде възможност за преход в градовете. Планът за възстановяване на ЕС трябва да бъде разработен, за да изпълни най-високите политически амбиции за намаляване на емисиите;
 • Финансирането и финансирането от ЕС да бъдат насочени там, където е най-необходимо - европейските градове - за засилване на трансформационната мощ на градските зони за зелено и справедливо възстановяване, и;
 • финансирането за оползотворяване на секторите с интензивно използване на изкопаеми горива, което да бъде условие за ясни ангажименти за декарбонизация.

Приемайки тези мерки, писмото заключава: „Ще изпратите ясен сигнал, че Европа означава бизнес за екологично възстановяване и подкрепя силни климатични действия преди COP26“.

Анна Кьониг Йерлмир, кмет на Стокхолм и президент на Eurocities, заяви: „Градовете са в челните редици на климатичните амбиции в Европа и ще бъдат двигателите на европейската зелена сделка. ЕС трябва да ги подкрепи с подходящ за целта план за възстановяване на COVID19, който насочва огромни инвестиции към зелено и справедлив преход в градовете. “

Писмото беше координирано чрез мрежата Eurocities.

 1. Отворено писмо на кметовете можете да видите тук.
 2. Подписаните градове са: Амстердам, Атина, Баня Лука, Барселона, Берген, Бордо, Бургас, Брага, Брайтън и Хоув, Бристол, Будапеща, Кемниц, Кьолн, Копенхаген, Ковънтри, Дортмунд, Дъблин, Айндховен, Флоренция, Франкфурт, Гданск, Гент, Глазгоу, Гренобъл-Алпи Метрополе, Хановер, Хайделберг, Хелзинки, Кил, Лахти, Линчепинг, Лисабон, Любляна, Лондон, Лион, Лион Метропол, Мадрид, Малмьо, Манхайм, Милано, Мюнхен, Мюнстер, Нант, Осло, Оулу, Париж, Порто, Рига, Рим, Севиля, Стокхолм, Страсбург, Щутгарт, Талин, Тампере, Торино, Турку, Вилнюс, Вроцлав
 3. Eurocities иска да направи градовете места, където всеки може да се радва на добро качество на живот, може да се движи безопасно, да има достъп до качествени и приобщаващи обществени услуги и да се възползва от здравословна среда. Правим това, като свързваме в мрежа почти 200 по-големи европейски градове, които заедно представляват около 130 милиона души в 39 държави, и събираме доказателства за това как вземането на политики въздейства върху хората, за да вдъхнови други градове и вземащите решения в ЕС.

Свържете се с нас на нашия уебсайт или като следвате нашите кикотене, Instagram, Facebook и LinkedIn сметки

Продължавай да четеш

Благосъстояние на животните

Време е да изслушаме гражданите и да се доверим на технологиите, когато става въпрос за клане

Публикуван

on

Разговорът за клане без зашеметяване се разраства из Европа по различни причини: хуманно отношение към животните, религия, икономика. Практиката означава убиване на животни, докато все още е в пълно съзнание и се използва в някои религиозни традиции, като еврейската и мюсюлманската, за производство съответно на кошер и халал месо, пише Reineke Hameleers.

Полският парламент и сенатът гласуват за Пет за сметка за животни, което, наред с други мерки, включва ограничение на възможността за ритуално клане. Еврейските общности и политиците в цяла Европа са повикване за полските власти да отменят забраната за износ на кошерно месо (Полша е един от най-големите европейски износители на кошерно месо).

Искането обаче не отчита това, което гражданите на ЕС, включително полски, току-що са изразили в анкета Еврогрупа за животни наскоро пусна. Мнозинството ясно подкрепя по-високите стандарти за хуманно отношение към животните, като декларира, че: трябва да бъде задължително животните да бъдат в безсъзнание, преди да бъдат заклани (89%); държавите трябва да могат да приемат допълнителни мерки, които гарантират по-високи стандарти за хуманно отношение към животните (92%); ЕС трябва да изисква всички животни да бъдат зашеметени преди да бъдат заклани, дори по религиозни причини (87%); ЕС следва да даде приоритет на финансирането на алтернативни практики за клане на животни по хуманни начини, които също се приемат от религиозните групи (80%).

Докато резултатите недвусмислено показват позицията на гражданското общество срещу клането, без да зашеметяват, това не трябва да се тълкува като заплаха за религиозната свобода, както някои се опитват да си я представят. Той представлява нивото на внимание и грижи, които европейците имат към животните, което също е записано в EU Договор определяне на животните като съзнателни същества.

Законът на ЕС казва, че всички животни трябва да бъдат в безсъзнание, преди да бъдат убити, с изключения в контекста на някои религиозни практики. Няколко страни като Словения, Финландия, Дания, Швеция и два региона на Белгия (Фландрия и Валония) приеха по-строги правила, без изключения от задължителното зашеметяване на животни преди клането.

Във Фландрия, както и във Валония, парламентът прие закона почти единодушно (0 гласа против, само няколко въздържали се). Законът е резултат от дълъг процес на демократично вземане на решения, който включва изслушвания с религиозните общности и получава междупартийна подкрепа. От ключово значение е да се разбере, че забраната се отнася до клане без зашеметяване и не е забрана за религиозно клане.

Тези правила имат за цел да осигурят по-добро благосъстояние на животните, които са заклани в контекста на религиозните обреди. Наистина Европейски орган за безопасност на храните заключи това сериозни проблеми с благосъстоянието е много вероятно да се появят след прерязване на гърлото, тъй като животното - все още в съзнание - може да почувства безпокойство, болка и дистрес, Също така Съд на ЕС (СЕС) призна, че „конкретни методи на клане, предписани от религиозни обреди, които се извършват без предварително зашеметяване, не са равностойни по отношение на обслужване на високо ниво на хуманно отношение към животните по време на убийството“.

В наши дни обратимото зашеметяване позволява защитата на животните, които са заклани в контекста на религиозни обреди, без да се намесва в обредите сам по себе си. Той причинява загуба на съзнание чрез електронаркоза, така че животните са все още живи, когато им прережат гърлото.

Приемането на зашеметяващи методи се увеличава сред религиозните общности в Малайзия, Индия, Близкия Изток, Турция, Германия, Нова Зеландия и Великобритания.

Предвид изразеното от гражданите в социологическото проучване и възможностите, предлагани от технологиите, европейските държави-членки трябва да могат да приемат допълнителни мерки, които гарантират по-високи стандарти за хуманно отношение към животните, като белгийския регион Фландрия, който въведе такава мярка през 2017 г. и сега е застрашен да го обърне от СЕС.

Време е нашите лидери да основават своите решения на здрава наука, недвусмислена съдебна практика, приети алтернативи на клането без зашеметяване и силни демократични, морални ценности. Време е да проправим пътя към реалния напредък в ЕС, вместо да въртим часовника назад.

Мненията, изразени в горната статия, са само на автора и не отразяват никакви мнения от страна на Репортер на ЕС.

Продължавай да четеш
реклама

Facebook

кикотене

Тенденции