#EUCitizens - Колко доволни са хората от живота си?

„Като цяло колко сте доволни от живота си в наши дни?“ Бяха попитани хора от Европейския съюз (ЕС). Удовлетвореността от живота представлява как респондентът оценява живота си като цяло. По скалата от 0 („изобщо не е удовлетворен“) до 10 („напълно удовлетворен“), средната (средна) удовлетвореност от живота на жителите на ЕС на възраст 16 и повече е 7.3 в 2018, увеличение в сравнение с 7.0 в 2013.

От 2013 средното ниво на удовлетвореност от финансовото състояние на тяхното собствено домакинство в ЕС също се увеличи, от 6.0 в 2013 до 6.5 в 2018, докато средното удовлетворение от личните отношения остана почти стабилно, 7.8 в 2013 и 7.9 в 2018. Евростат, статистическата служба на Европейския съюз, публикува подбор от субективни показатели за благосъстоянието на хората в Европа. Подробна статия е достъпна на уебсайта на Евростат.

Най-високото удовлетворение от живота във Финландия и Австрия, най-ниското в България В 2018 средната удовлетвореност от живота, измерена в скала от 0 до 10, варира значително в различните държави-членки на ЕС. С обща средна стойност от 8.1, жителите на Финландия бяха най-доволни от живота си в ЕС, следван отблизо от тези в Австрия (8.0), Дания, Полша и Швеция (всички 7.8). В противоположния край на скалата жителите в България (5.4) са били най-малко удовлетворени, следвани от тези в Хърватия (6.3), Гърция и Литва (и двете 6.4), Унгария (6.5), Латвия и Португалия (и двете 6.7) ,

Сред държавите-членки, за които има данни за 2018, средната удовлетвореност от живота се увеличи след 2013 в държавите-членки на 19. Най-голямо увеличение е регистрирано в Кипър (от 6.2 в 2013 до 7.1 в 2018, или + 0.9), България (+ 0.6), Чехия, Естония, Полша и Португалия (всички + 0.5). В сравнение с 2013 средната удовлетвореност от живота остана непроменена в две държави-членки: Белгия и Хърватия. За разлика от тях, намаление е регистрирано в четири държави-членки: Литва (от 6.7 в 2013 до 6.4 в 2018, или -0.3), Дания (-0.2), и в по-ниска степен в Холандия и Швеция (и двете -0.1).

Средното удовлетворение от финансовото състояние на домакинствата варира значително в страните-членки на ЕС. Със средно 7.6 жителите на Дания, Финландия и Швеция бяха най-доволни от финансовото състояние на домакинствата. Те бяха последвани от тези в Холандия (7.4), Австрия (7.3), Белгия (7.0), Люксембург (6.9), Германия и Малта (и двете 6.8). В противоположния край на скалата жителите в България (4.3) бяха далеч най-малко доволни, следвани от тези в Гърция, Хърватия и Литва (всички 5.2), Латвия и Португалия (и двете 5.4) и Унгария (5.5).

В почти всички държави-членки, за които има данни за 2018, средната удовлетвореност от финансовото състояние се увеличи в сравнение с 2013, с изключение на Дания, Люксембург и Холандия, където тя остана непроменена, и Литва, където намаля от 5.8 в 2013 до 5.2 в 2018 (-0.6). Най-високите увеличения са регистрирани в Гърция, Кипър и Португалия (+ 0.9), Малта (+ 0.8), Чехия, Италия и Словения (всички + 0.7). Най-високото удовлетворение от личните взаимоотношения в Малта, Австрия и Словения В 2018 средното удовлетворение от личните взаимоотношения варира значително между страните-членки на ЕС. С обща средна стойност от 8.6, жителите на Малта, Австрия и Словения бяха най-доволни от личните си отношения в ЕС. Те бяха последвани от тези в Кипър и Швеция (и двете 8.5), Финландия (8.4) и Чехия (8.3). В противоположния край на скалата жителите в България (6.6), последвани от тези в Гърция (7.1), Хърватия (7.5), Италия, Унгария и Румъния (всички 7.6), бяха най-малко удовлетворени.

Сред държавите-членки, за които има данни за 2018, средната удовлетвореност от личните взаимоотношения се увеличава след 2013 в страните членки на 18. Най-високите увеличения са регистрирани в България (от 5.7 в 2013 до 6.6 в 2018, или + 0.9), Кипър (+ 0.5), Испания (+ 0.4), Естония, Италия, Португалия и Словения (всички + 0.3). В сравнение с 2013, средното удовлетворение от личните взаимоотношения остана непроменено в две държави-членки: Унгария и Румъния, докато намаление бе регистрирано в пет държави-членки: Дания, Латвия и Холандия (всички -0.3), Литва и Люксембург (и двете -0.2 ). Географска информация Европейският съюз (ЕС) включва Белгия, България, Чехия, Дания, Германия, Естония, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Хърватия, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Унгария, Малта, Холандия, Австрия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия, Финландия, Швеция и Обединеното кралство.

Методи и дефиниции Данните за субективното благосъстояние са представени на базата на EUstatistics на специалния модул 2018, който е част от Проучването на Европейския съюз за доходите и условията на живот (EU-SILC). Проучването EU-SILC е референтният източник на ЕС за сравнителна статистика за разпределението на доходите, бедността и условията на живот. Модулът 2018 обхвана някои от променливите, които преди това бяха събрани за ad-hoc модула 2013 на същия предмет. Референтното население са всички частни домакинства и техните настоящи членове, пребиваващи на територията на дадена държава-членка към момента на събиране на данни.

Лицата, живеещи в колективни домакинства и в институции, обикновено са изключени от целевото население, както и малки и отдалечени части от националната територия в размер на не повече от 2% от националното население. Измерването на удовлетвореността от живота има за цел да обхване широка оценка, която респондентът прави от живота си. Терминът "живот" е предназначен тук като всички области от съществуването на човек. Следователно променливата се отнася до мнението / чувството на респондента за степента на удовлетвореност от живота му. Проучването обхваща населението на възраст 16 и повече. Той се измерва по точкова скала 11, която варира от 0 („изобщо не е удовлетворен“) до 10 („напълно удовлетворен“).

Коментари

Facebook коментари

Tags: , ,

категория: Начална страница, EU

Коментарите са забранени.