Правила и условия

Правила и условия за ползване на сайта

Достъпът до и използването на www.eureporter.co и www.eureporter.tv и неговите бюлетини ("уебсайт") се предоставя от HALF TIDY LTD, която се търгува като докладчик на ЕС.
ЕС РЕПОРТЕР може, по своя преценка, да промени тези Условия ("гледна точка").
Ако ("потребител") не са съгласни да бъдат обвързани с тези условия, не трябва да използвате уеб сайта или се абонирате за своите бюлетини.
HALF подредено LTD
Регистрация в Англия и Уелс, Company не: 6624898, ДДС номер: GB 995 6193 59
Седалище: 34 Wellfield Road, Кардиф, CF24 3PB. Великобритания

1. Съдържание на Уебсайта
(а) Въпреки че информацията, съдържаща се в сайта се актуализира периодично, не се дава гаранция, че информацията, предоставена в този сайт е вярна, пълна и / или до актуална.
(б) Съдържанието, съдържащи се на интернет страницата са предвидени единствено информационен и не представляват правно или други професионални консултации по всеки предмет.
РЕПОРТЕР (в) на ЕС не поема никаква отговорност за загуба, която може да възникне от разчитане на съдържанието, съдържащи се в сайта.
(г) Този сайт и неговото съдържание се предоставя "КАКТО Е" и "AS НАЛИЧНИ" без гаранция от всякакъв вид, било преки или косвени, включително, но не само, и мълчаливи гаранции за продаваемост, пригодност за определена цел, или ненарушаване.
(д) Потребителят се съгласява да ползвате услугите на сайта и неговото съдържание само за законни цели и по начин, който не нарушава правата на, ограничаване или забраняване на нечия друга употреба и се наслаждават на сайта и съдържанието му. Забранено поведение включва тормози или причиняване на стрес или неудобство на други лица, предаване нецензурни, невярна или обидно съдържание или нарушаване на нормалното протичане на диалога в рамките РЕПОРТЕР ЕС.
2. Авторско право и търговски марки
(а) Всички авторски права, търговски марки, права, дизайн, патенти и други права на интелектуална собственост (регистриран или нерегистриран) на интернет страницата и цялото съдържание (включително всички приложения), разположени на уебсайта остава в правомощията РЕПОРТЕР ЕС или носителите на лиценз.
(б) имената, изображенията и логата, идентифициращи РЕПОРТЕР ЕС или трети страни и техните продукти и услуги са обект на авторско право, права върху дизайн и търговски марки на РЕПОРТЕР ЕС и / или на трети лица. Нищо, съдържащо се в тези условия следва да се тълкува като предоставящо на лиценз или право за използване на всяка марка, промишлен дизайн или авторски права на репортер на ЕС или трета страна.
(в) снимки и видеоматериали са с авторски права на репортера на ЕС, освен ако изрично е посочено друго, и се кредитира
3. Използването на Уебсайта
(а) Разрешение се дава за свалянето и временно съхраняване на уебсайта за целите на гледане на персонален компютър.
(б) Съдържанието на сайта са защитени от авторско право по международни конвенции и, освен заяви разрешението, възпроизводството, постоянно съхранение, или препредаването на съдържанието е забранено, без предварително писмено съгласие.
(в) Случайни повторните на печат или видео (веднъж седмично или по-рядко), за некомерсиална употреба се допуска само с посочване на източника и чрез свързване към оригиналната статия. Всяка друга употреба е предмет на синдикация се разрешава само с предварителното одобрение на РЕПОРТЕР на ЕС и може да подлежи на такса. За подробности в този смисъл моля свържете publisher@eureporter.co
4. Съдържание на трета страна и Website
(а) Някои съдържание (включително връзки, писма до редактора, блогове и коментари към статии) на интернет страницата са предоставени от трета страна и може да доведе до други сайтове, включително тези, обслужвани и поддържани от трети лица ("Гражданска Content ").
(б) РЕПОРТЕР ЕС включва съдържание на трета страна единствено като удобство на своите потребители, както и наличието на такова съдържание не предполага отговорността на ЕС Reporter за тях, за свързания уебсайт или заверка на съдържанието или на свързания уебсайт или неговия оператор.
(в) съдържание на трета страна трябва да е гражданска и вкус. Тя не трябва да бъде разрушително или обидно. То не трябва да съдържа незаконно съдържание, неподходящо потребителски имена (напр вулгарни, обидни и т.н.) или извън темата материал.
(г) Реклама на съдържание на трета страна не е разрешено, освен ако не е било дадено предварително писмено одобрение на РЕПОРТЕР ЕС.
(д) Чрез споделяне на всяко съдържание на трета страна (включително текст, снимка, графика или видео) с РЕПОРТЕР ЕС вие давате да РЕПОРТЕР ЕС, безплатно, разрешение за използване на материала, по никакъв начин, че иска (включително модифициране и адаптирането му за оперативни и редакционни причини) за услугите на ЕС репортер. В някои обстоятелство РЕПОРТЕР ЕС могат да споделят своя принос с трети страни.
(ж) Адрес съдържание на трета страна до редактора на editor@eureporter.co
5. Защита на поверителност
Лична информация за потребителя ще бъдат защитени и няма да се продават, търгуват или отдаване под наем на трети лица, освен ако не е изрично упоменато.
6. Бюлетини
Потребител, който вече не желае да получава бюлетини ЕС репортера може откажете, като кликнете върху прекратяване на абонамента линк на дъното на информационен бюлетин и след връзката.
7. Форсмажорни обстоятелства
ЕС РЕПОРТЕР няма да носи отговорност или се счита, че е в по подразбиране за всяко забавяне или неизпълнение на задълженията си или прекъсване на доставката на всеки файл резултат на всякакви причини извън неговия контрол, включително, но не ограничени до провал на електронни или механични уреди или комуникационни линии, телефон или други проблеми, компютърни вируси, неоторизиран достъп, кражба, операторски грешки, лошо време, земетресения или природни бедствия, стачки или други проблеми на труда, войни, или правителствени ограничения.
8. Обезщетение
Потребителите се съгласяват да не допускате вреди, да защитавате и предпазвате РЕПОРТЕР ЕС, неговите партньори, клиенти, служители, ръководители и директори, от и срещу всякакви искове, задължения, глоби, селища, съдебни решения, такси (включително разумни адвокатски хонорари), произтичащи от ( и) всяко съдържание, че потребителят или някой може да представи, пощата или предават на уебсайта (включително съдържание на трета страна); (II), ползване на услугите на ЕС репортер на потребителя; (III), нарушение на настоящите Условия на потребителя; и (IV) всяко нарушение или неизпълнение от ДОИ за да се съобразят с всички закони и разпоредби във връзка с Услугите.
9. Компетентност и арбитраж
(а) Тези условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Англия и Уелс, които имат изключителна компетентност по всички спорове.
(б) Ако някоя от разпоредбите на настоящото споразумение, се провежда от съд на компетентен да бъде незаконно, невалидна или неприложима, останалите клаузи ще останат в пълна сила и действие.
(в) Всяка причина за ваше действие по отношение на тези условия трябва да бъде подадена в една от компетентен съд в рамките на една година след каузата на вредата, или такава причина ще бъдат забранени, невалидни и недействителни.
Контакт
Адрес коментар за:
РЕПОРТЕР ЕС,
PO BOX 73, Международен пресцентър, булевард 1 Charlemagne, B-1041 Брюксел
publisher@eureporter.co

Търговски Общи условия
1. ОБЩИ УСЛОВИЯ
I.1. Договарящи се страни

(а) Текстът на тези условия на търговия, е задължително за договарящите страни, т.е. Клиента и Доставчика.
(б) Клиентът - организация сключи писмен договора с Доставчика (например, предаде репортер на ЕС, Спонсор, рекламодател, Европейски проекти, Syndication партньор, клиент от дневния ред, на работната площадка или Прессъобщение услуги).
(в) Доставчикът - ПОЛОВИН подредено LTD оперира уебсайта "EU REPORTER.CO" и "ЕС REPORTER.TV" ("Сайта") и предоставяне на услуги от онлайн среда на ЕС. Доставчикът е регистрирано в Англия и Уелс, както ПОЛОВИН подредено LTD търговия като РЕПОРТЕР ЕС, Company не: 6624898, ДДС номер: GB 995 6193 59
I.2. Уводни разпоредби
(а) Те се считат за търговските условия на Доставчика.
(б) Тези правила и условия са приложими и за Доставчика и неговите клиенти, както на 24th декември 2010.
(в) условия на търговия, са неразделна част от всеки договор между Клиента и Доставчика.
(г) договор между Клиента и доставчикът е установен въз основа на писмена заповед - също под формата на електронна поща и електронни формуляри за поръчки (наричано по-долу "Орденът").
(д) Ако Доставчикът уведомява Клиента в рамките на две (2) работни дни след получаване на заповед, че тя не приема определени условия на Ордена, на условията, посочени в Поръчката ще се считат за валидни за отношенията между договарящите се страни.
(е) договор между Клиента и Доставчика Установено е също, ако Клиентът приема по предложение на Доставчика да промени условията на поръчката. Тогава договорните отношения се уреждат от последните договорените условия.
(ж) Договорените условия на договорните отношения могат да бъдат изменени или отменени само въз основа на изричното съгласие на двете договарящи се страни.
I.3. Предмет на изпълнението
Предметът на изпълнението е предоставянето на услуги, свързани с линията на Доставчика на бизнеса, по-специално изпълнението на предоставяне на услуги, предоставяни за рекламодатели, спонсори, Европейски проекти, Syndication партньор и Клиенти на работната площадка, програма и пресслужби освобождаване ( наричан по-нататък "афера") в съответствие с изискванията, определени в наредбата.
I.4. Редакционна независимост
Доставчикът работи въз основа на редакционна независимост и не ограничава нейния обхват до своите клиенти. Принципи са обяснени в Editorial мисия на ЕС Репортер.
I.5. Договор подновяване и прекратяване
(а) Договор Подновяване важи и за спонсори
(б) Договор Подновяване се извършва автоматично от една година след датата на подписване ("дата за подновяване"), и всяка следваща година, освен ако някоя от страните откаже договора с препоръчана поща най-късно един месец преди дата за подновяване. Цената на всяка смяна ще се увеличи с 5 на сто, ако не е уговорено друго в писмена форма от договарящите се страни най-късно един месец преди дата за подновяване.
(в) Ако бъде поискано от Клиента, Доставчикът предлага среща постижение и предоставя годишен доклад за предоставените услуги, реклама внедрена и статистика 6 седмици преди датата на подновяване.
I.6. Условия, регулиращи Неизползван Job
(а) Всяка работа, която беше наредено, но не е била използвана от Клиента до дата за подновяване (например реклама, обяви за работа), не могат да бъдат прехвърлени в периода след дата за подновяване, освен ако е договорено с писмено съгласие на двете договарящи се страни ,
(б) Прехвърляне на тази работа в полза на други организации, не е възможно, освен ако не е договорено с писмено съгласие на двете договарящи се страни.
I.7. Клиенти, споменати в публикации
Клиентите могат да се споменат (с лого и / или име) в печатен вид на Доставчика и електронни публикации. Доставчикът предоставя тази като услуга на Клиента да се увеличи видимостта му в европейските кръгове. Ако Клиентът не желае да бъде спомената в тези публикации, тя трябва да се спомене това на Доставчика и да ги включи в Ордена.
I.8. Авторско право и търговски марки
Доставчикът не носи отговорност за каквито и възможните последствия, свързани с всяко нарушение на авторските права.
I.9. Сътрудничество и Trust
(а) Клиентът се задължава, до една година след края на всяко споразумение, да не се наемат пасивно или активно всеки отделен член на екипа на Доставчика, било то пълно или непълно работно време, като служител или доставчик на услуги, без предварително писмено съгласие на Доставчика.
(б) Доставчикът приветства запитвания и предложения, направени от междинни продукти, като например консултантски агенции или от името на други фирми, които са нови перспективи, които все още не са в контакт с Доставчика. В такива случаи, Доставчикът зачита стойността на контактите и идеите и целите, предвидени, да уважава ролята на междинния продукт, включително - ако това бъде поискано - желанието им да бъдат информирани за контакти с този клиент.
I.10. Защита на поверителност
(а) Доставчикът ще защити никаква лична или клиента информацията, предоставена му. Доставчикът се ангажира да защити неприкосновеността на личния живот и няма да продаваме, търговията или отдаване под наем на лична информация на трети лица, освен ако не е изрично упоменато.
(б) Доставчикът се задължава да поддържа конфиденциалност по отношение на всички сделки, свързани с предмета на изпълнението.
I.11. Цена

Всички цени в ценовата листа на услуги са без ДДС. ДДС ще се прилага в съответствие с правилата за ДДС във Великобритания.
I.12. Условия за плащане
(а) Доставчикът има право да издаде фактура, веднага след като Job е съставен в съответствие с орден или веднага след като Клиентът става рекламодател или спонсор.
(б) В цената на Йов ще се изплаща въз основа на фактурата, издадена от доставчика, чийто падеж ще бъдат определени в настоящата фактура.
(в) Клиентът трябва да плати за работата на една вноска в срока, посочен по-долу, считано от датата на фактурата за UK банкова сметка на Доставчика, освен ако не е указано друго в Поръчката. Ако условията за плащане по време на конфликта Поръчка с настоящите Общи условия, първите следва да се прилага.
(г) Client Плащането се извършва 30 календарни дни след издадена фактура, освен ако не е предвидено друго в договора.
I.13. Забава на плащане
Ако клиентът не плащат навреме след напомняне, Доставчикът си запазва правото да (и) такса интерес на 5 на сто на месец прилага върху фактурна стойност без ДДС от датата на първоначалната дължи, (II), се отстранят всички рекламни материали или позовавания на Клиента от Сайта, (III) предприемат всички законови стъпки.
I.14. Дефектна Job
(а) приключи работа се смята за дефектна, ако тя не е била изпълнена в съответствие с Ордена.
(б) Във всички останали случаи, се счита за работа, за да са извършени правилно.
I.15. Оплаквания
(а) Всички оплаквания ще бъдат направени в писмена форма. Жалбата трябва да посочи основанията за жалбата, и да се опише естеството на дефектите.
(б) Ако Доставчикът признава жалба на Клиента, както е оправдано, тя представя преразглеждане на заданието за своя сметка.
I.16. Краен срок за Оплаквания
(а) Всякакви вземания, произтичащи от отговорността за дефекти престават да бъдат валидни, ако са направени със закъснение.
(б) Клиентът е длъжен да подава всякакви искове, основани на всякакви дефекти в Job без неоправдано забавяне веднага след откриването на такива дефекти.
I.17. Отказ от договора
(а) Всяка договаряща страна има право да се откаже от договора, ако след сключване на договора, непреодолими пречки възникват от негова страна, която му попречи да изпълнява задълженията си.
(б) Договарящата страна, оттеглянето от договора трябва да уведоми другата договаряща страна за този факт в писмена форма.
(в) Доставчикът не носи отговорност пред Клиента за вреди, понесени в резултат на неизпълнение на сключен договор, ако това е в резултат на непредвидими и неизбежни събития настъпването на които Изпълнителят не можеше да предотврати (виж параграф I.20 По-долу).

I.18. Приложим закон и юрисдикция
(а) Тези условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Англия и Уелс, които имат изключителна компетентност по всички спорове.
(б) В случай на затруднение да приложи или да тълкуват тези Условия, той ще бъде предаден на арбитраж от един арбитър, определен по общо съгласие от договарящите се страни, в рамките на един месец от едната страна с искане тя. В случай, че страните не могат да постигнат съгласие по съвместен арбитър в срок от един месец, всеки един ще определи един арбитър, а двамата арбитри ще определят трети. Страните ще бъдат обвързани от констатациите на арбитър (и).
(в) Езикът на производството е английски и правните принципи ще бъдат тези на английското законодателство и съдебна практика.

I.19. Разделение / Survival / Статут на ограниченията
(а) Ако някоя от разпоредбите на настоящото споразумение, се провежда от съд на компетентен да бъде незаконно, невалидна или неприложима, останалите клаузи ще останат в пълна сила и действие.
(б) Всяка кауза на действие на Клиента във връзка с настоящите Общи условия, трябва да бъдат подадени в компетентен съд в рамките на една година след каузата на вредата, или такава причина ще бъдат забранени, невалидни и недействителни.

I.20. Форсмажорни обстоятелства
Доставчикът, неговите филиали и неговите доставчици на информация няма да носи отговорност или се смятат за по подразбиране за всяко забавяне или неизпълнение на задълженията си или прекъсване на доставката на Съдържанието в резултат пряко или косвено от причината, или обстоятелство извън неговия или техния разумен контрол, включително, но не ограничени до провал на електронни или механични уреди или комуникационни линии, телефон или други проблеми, компютърни вируси, неоторизиран достъп, кражба, операторски грешки, лошо време, земетресения или природни бедствия, стачки или други проблеми на труда, войни, или правителствени ограничения ,

I.21. Промените в тези Общи условия
Доставчикът си запазва правото да променя или модифицира тези Условия или да наложи нови Общи условия по нейното удобство. Всяка договаряща се страна ще се счита за приела всички нови промени 24 часа, след като влезе в сила на Сайта. Свържете publisher@eureporter.co за повече информация.

II. РЕКЛАМА
II.1. Уводни разпоредби

Следните условия се прилагат към тези клиенти, използващи рекламни услуги на Доставчика на Сайта, на нейните партньори за уеб сайтове и в бюлетините публикувани от Доставчика (на "Рекламодателите).

II.2. Рекламни услуги
Работата е предоставяне на рекламни услуги ("Реклама"), определени от рекламодателя в плана Поръчка и медии в договорените дати и доставени в уговорения начин.

II.3. Организиране на реклама
(а) Advertising е организирана в размер на седмица, като се започне в понеделник и завършва в неделя същата седмица, освен ако не е договорено друго от договарящите се страни.
(б) След първоначалното споразумение, Доставчикът първо ще изпрати предложение на медиен план споменава периода и позицията на рекламни материали на Сайта и в своите бюлетини. Доставчикът също ще отдели предложение на поръчката въз основа на първоначалното споразумение.
(в) Чрез предоставянето на Ордена на Доставчика, рекламодателят се задължава да приеме плана за медии и приключи работата си и да плати на крайната цена за тази работа.

II.4. Реклама Ексклузивност
Освен ако не е изрично посочено в Поръчката, Реклама на рекламодателя на Сайта или на нейните секции или в своята Бюлетини не е изключителен, т.е. рекламодателя споделя същата рекламна позиция с друг рекламодател (и).

II.5. Създаване на рекламен материал
(а) След получаването на поръчката, рекламни материали ще бъдат създадени съгласно Рекламни спецификации или от рекламодателя или от доставчика.
(б) Рекламодателят може да предостави на Доставчика със собствен рекламен материал: (и) на рекламни материали, подадено от Клиента трябва да бъде в съответствие с Рекламни Спецификации ЕС репортера; (II) рекламодателя представя рекламни материали с най-малко 5 работни дни преди началото на кампанията.
(в) Ако исканията на рекламодателя, така, Доставчикът дизайни на рекламни материали за рекламодателя: (и) Доставчика ще поиска визуални и текстови материали от рекламодателя, който ще се използва като вдъхновение за създаване на рекламен материал; (II), след като рекламен материал е създаден от Доставчика, че ще го изпрати на рекламодателя за одобрение, с лимит от три течения, включително окончателния вариант за публикуване. Други проекти могат да бъдат обект на такса. Всеки рекламен материал, създаден от Доставчика ще остане нейна собственост и не могат да бъдат повторно използвани без писмено разрешение.
II.6. Отговорност за рекламни материали
(а) в двата случая рекламодателя поема пълна отговорност за съобщенията и съдържанието на рекламните материали. Доставчикът си запазва правото да не публикува част или цялото рекламни материали, без да дължи обезщетение, дори ако неговото лице за контакт първоначално посочване на рекламни материали, ако сметне за агресивни, неуместно, прекалено "наперен" или по някаква друга причина.
(б) Доставчикът не приема реклами, които разширяват извън определената рекламното пространство, без предварително писмено съгласие.
II.7. Контакт
Email за publisher@eureporter.co~~V, ако искате да получите повече информация относно услугите на Доставчика за рекламодатели.

III. СПОНСОРСТВО

III.1. Уводни разпоредби
(а) Следните условия се отнасят за клиенти с спонсорство, корпоративна репутация или споразумение комуникация партньорство (на "Спонсора").
(б) Спонсорство е форма на обществена подкрепа на Спонсора на Доставчика. Доставчикът има за цел да помага на ефективността и прозрачността на общността на ЕС чрез предоставяне на информация за дейностите на ЕС, най-вече онлайн.
(в) Спонсорство е подкрепа за: (и) или цялата платформа или (II) за по-информиран дебат по дадена точка или подраздел.
(г) Доставчикът си запазва правото да създадат и други видове спонсорство, включително за спонсорство например държавата, или съдържание на медиите и партньорства събития.
(д) Спонсорство е за една година, за една езикова версия (на английски език, освен ако не е посочено друго). Спонсорство се подновява автоматично, съгласно настоящите Общи условия (виж подраздел I.5 по-горе).
III.2. No-влияние на Спонсора
(а) Доставчикът е неутрален медийна платформа за всички участници от ЕС, като предоставя не лобистки услуги. Като UK Limited Company, Доставчикът е обект на изисквания за одит и на публикуването на неговите сметки.
(б) Спонсори упражняват няма пряко влияние върху редакционното съдържание, нито са предназначени да подкрепят това съдържание.
IV.3. Услугите, предоставяни за спонсори
(а) Доставчикът ще осигури видимост на името и / или логото на спонсора. Това включва присъствие на Сайта, която е достъпна за обществеността безплатно, а на хартия публикации, както се споменава в пресконференции, ако има такива, се проведе. В случай, че желаете, така и да го заявя разумно предизвестие, спонсор може да откаже присъствието на своето лого върху някоя от тези медии.
(б) работата е предоставянето на услуги, посочени от Клиента в "Орденът" и може да включва: I. Видимост и раздел фокус - организира в съответствие с таблицата по-долу

Вид Спонсор Видимост и асоцииране да раздели
ЕС REPORTER.CO Web Site Всички секции на уеб сайт
ЕС REPORTER.CO Web Page Един конкретен раздел уеб страница
РЕПОРТЕР Всички Magazine ЕС Страница шрифта Magazine
РЕПОРТЕР Magazine ЕС страница Асоциирана към една страница в печатна и електронна списание
ЕС REPORTER.TV LIVE На живо онлайн ТВ канал
REPORTER.TV Watch Отново ЕС Web TV Video по поръчка
ЕС РЕПОРТЕР iPhone & IPAD Apps На живо онлайн ТВ канал Web TV Video по поръчка

(в) видимост и името Logo споменава -
Спонсорите се ползва с висока степен на постоянна видимост лого и име се споменава.
Видимостта на Web сайта се осигурява чрез логото на Спонсора и линк към корпоративен уеб сайт на спонсора.
Видимостта в списание се осигурява от логото на Спонсора и печатна линк към корпоративен уеб сайт на спонсора.
Видимостта на живо уеб телевизора се предоставя чрез логото на Спонсора.
Видимостта на видео по поръчка Web TV се предоставя чрез логото на Спонсора.
Видимостта на iPhone и IPAD Apps се предоставя чрез логото на Спонсора и линк към корпоративен уеб сайт на спонсора.
(г) Реклама (условията на раздел II по-горе. Advertising важи).
(д) и Networking събитие асоциация - Спонсорите могат да бъдат поканени да се обществени мероприятия, организирани от Доставчика, включително семинари, (II), конференции. Срещу допълнително заплащане, могат да станат спонсори, свързани с тези събития. В този случай те имат лого видимостта на поканите и програми, те са публично представени по време на събитието и може да има слот за говорене и въвеждане на програма и списък на участниците. Спонсорите също могат да предполагат теми за семинари, на които те след това ще бъдат свързани, ако предложи Семинарът се провежда.
IV.4. Модулност на услугите
Услугите на спонсорски пакет са модулни, което позволява лесно да спонсори заменят една услуга с друга, по споразумение с Доставчика.
IV. 5. Уведомяване в случай на промяна
Доставчикът се задължава да направи всичко възможно, за да се постигне експозиция за спонсори, подобни на тази, посочена във формуляра за поръчка или разменена кореспонденция преди началото на спонсориране. Тя си запазва правото да ги променя, когато е необходимо, и ще информира спонсори на някакви големи промени.
IV.6. Контакт
Email за publisher@eureporter.co~~V, ако искате да получите повече информация относно услугите на Доставчика за спонсори.
Адрес коментар за:

РЕПОРТЕР ЕС,
PO BOX 73, Международен пресцентър, булевард 1 Charlemagne, B-1041 Брюксел publisher@eureporter.co